Algemene Voorwaarden

ZAPATEROS / ALGEMENE VOORWAARDEN
Drukwerk, grafische vormgeving, webdesign en media consultancy
Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft
gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft
aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere
middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of
verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en
ander in de meest ruime betekenis van het woord;
Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van
een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder
afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier
gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de
aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier
met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier  geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.
Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid
opgelegde heffingen, tenzij aangegeven.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt  uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte
van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegeneen evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar
voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of
nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte
productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen
geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of
de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd,
wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk
beschouwd bedrag.
Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer
van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van
de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten
sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering
van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of
reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of
modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of
databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te
leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever
die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en
producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk
gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of
gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk-en
andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen
meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk
van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te
vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en
proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities,
gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van
de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden
zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze
wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de
factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd
een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van
een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is
nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente
zulks met een minimum van € 100,00.
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier
zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering
van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever
zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken
niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres
is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder
voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening
van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt
steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van
data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp
van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder
geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de
vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit
uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
Artikel 9 : Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuimnadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering
vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe
betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet
noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet
van productie-capaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden
al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de
leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van
vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2
van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1
en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid
3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer
bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de
leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende
rechten, bevoegd de nakoming van de overeen-komst op te schorten totdat de
opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog
binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de
leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier
er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De
opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen
binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een
eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de
opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van
dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot
uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van
de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de
opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen diemondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan
wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en
soortgelijke transmissie-media.
Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier
ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken
en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te
zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de
leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt
zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de
overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de
kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke
ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als
gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in
aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en
kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als
afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens
de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoop-voorwaarden van de Vereniging van
Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage.
De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze
voorwaarden toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die
zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking
hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De
leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze
voorwaarden toezenden.Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake
niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze
opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of
vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak
verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een
uitgave die regelmatig verschijnt.
3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de
vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho-en zetwerk
alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een
aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd. 5. Van het
bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst
en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever
ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, data-bestanden etc. geen inbreuk wordt
gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of
andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het
auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot
de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte
voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend
kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de
nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de
leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van
de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen,
werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer-programmatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn
vermeld.
4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij,
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en
soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving
te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancierbestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces
worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot
gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken
in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het
evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de
geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken
in het kader van enig productieproces.
Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en
hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, computer-programmatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten,
zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen,
stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als
aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te
geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de
opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat
deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten
hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald
gebruik.
Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de
overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed
bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever
tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De
opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de
verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever
dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door
de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval
dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten
een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de
nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier
worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet
opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgevermateriaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze
aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als
tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de
leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde
materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal
hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de
leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het
materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende
of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande
aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de
nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkings-moeilijkheden voortvloeiend uit de aard
van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat
een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster
en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur,
licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan
van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door
hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt
over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk
worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor
het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken
of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals
door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of
gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde
materialen en producten te wijzen.
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn
eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte
materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.
9. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens het transport. De
opdrachtgever dient zelf voor een degelijke verpakking te zorgen waarin de opnames
verstuurt worden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade van
eventuele toebehoren tijdens het transport.
11. De apparatuur waarmee wordt gekopieerd, zal zoveel mogelijk storende ruis
onderdrukken, maar de uiteindelijke kwaliteit op de dvd zal nooit beter zijn dan de
aangeleverde beelden.
Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aanhem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de
wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door
openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege,
nietlevering
van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld
van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan
de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.
Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met
opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat
of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de
opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te
verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij
het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard
van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de
toegepaste voor-bewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst
met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de
leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 21: Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het
Nederlandse recht.